Meeting Information

June 8, 2022

June, 2022 Annual Meeting Video

June, 2022 Annual Meeting Video
June 4, 2022

May, 2022 Meeting Video

May, 2022 Meeting Video
April 16, 2022

April, 2022 Meeting Video

April, 2022 Meeting Video
March 16, 2022

February, 2022 Meeting Video

February, 2022 Meeting Video
January 24, 2022

January, 2022 Meeting Video

January, 2022 Meeting Video
January 12, 2022

December, 2021 Meeting Video

December, 2021 Meeting Video
December 10, 2021

November, 2021 Meeting Video

November, 2021 Meeting Video
October 2, 2021

September, 2021 Meeting Video

September, 2021 Meeting Video
August 30, 2021

June, 2021 Meeting Video

https://mcsa911.sharepoint.com/:v:/g/EU_oAfUO9TVFhKeutV8H1LQBznsw0lxju0-iVDDmxsfRvg?e=aK42qn